Tagged: ความเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลง

ในการวางโปรแกรมออกแบบบ้าน เมื่อเริ่มต้นที่ จำนวนและประเภทของสมาชิกในบ้าน ถ้าพูดถึงสมาชิกผู้อาวุโสแล้วก็ต้องไม่ลืมสมาชิกวัยเยาว์ ลูกเล็กเด็กแดง เป็นคนสำคัญของครอบครัว และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการกำหนดออกแบบพื้นที่ใช้สอย