Tagged: ห้องนอน

ห้องนอน

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย ไม่ว่าจะร้อน หนาว สกปรก แออัด คับแคบ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นลักษณะของที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบที่แม้ว่าจะดูผิดธรรมชาติ ผิดหลักการออกแบบหรือแม้แต่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างร้ายแรง ก็ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ