Category: ภูมิสถาปนิก

10466721_884419354908012_2142469815_n

ทศธเนศ ลือกิจนา XSiTE Design Studio

งานภูมิสถาปัตยกรรม เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคาร ให้มีความสวยงามและตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่ ซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดๆ คิิดว่า เป็นแค่งานจัดสวน ในโอกาสนี้ คนรักบ้านทั้งหลาย คงได้รู้จักกับงานภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้น ผ่านบทสัมภาษณ์คุณทศธเนศ ลือกิจนา เจ้าของและ Design Directorของ XSiTE Design Studio หนึ่งในบริษัทออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่กำลังเติบโต และมีผลงานน่าสนใจ